LYRICS- REGIONAL SONGS AND DANCES- ISC FOR MUSIC TEACHERS 2013

Regional folk Songs and Dances  of India GROUP-1

(Eastern Region)

झारखंडीआदिवासीलोकनृत्य

साराझुम्वारेकोयली -२

हरागुलेनाकोयली–२

सूरासंगीननरेरोमोदीनाचुरेलेना–२

हरागुलेनाकोयली–२साराझुम्वारेकोयली–२ ||

(१)सीमेकटानागीनरेकोयली -२ ,हरागुलेनाकोयली–२

साराझुम्वारेकोयली–२ ||

(२ )ओडोमिशाचिकतकामाअडेनाडून्डली -२ ||

हरागुलेनाकोयली–२ ,

साराझुम्वारेकोयली–२ ||

(Eastern Region)

 

बंगलाआदिवासीलोकनृत्य

सबेसबेदारेमालागोतंतिंग,

प्रतिंकानामासेकानागोपीगोरातुंग ,

गजेकिंगपाएहिंगअहाजंगलिकाकिंग

हाप्पेहाप्पेपेपेटूरुरुरुरु– ||२ ||

(१)ऊटुलिकादरंगदिकादरंगदिकाहाहाहा

चिनातिरीदाहातिरीदादोलपाटे,

चौन्दचिंदीलिलीबिदीपानप्रियामिती,

दोलाप्रीतिदोलाप्रियामाझीएएए ||

मासेचालाकानाजासकानाहुजुमे ,

बारपासाहापूदोलारे ,

हाप्पेहाप्पेपेपेटूरुरुरुरु

सबेसबेदारे………………….

तनकतनकचलेमांझी

ठुमकठुमकचलेमांझी–२ ,एएए ,

मासेचलाकानाजासकानाहुजुमे ,

बारपासाहापूदोलारे, हाप्पेहाप्पे ,…………….. सबेसबे ……||

(Western Region)

राजस्थानीलोकगीत

वाईवाईरेमालाण, ऐसाजरुंदाजिंजवा

मारेआँगनआम्बलीनेतापरबेठामोर;

मधुराबोलेमोरलारे, मारादलदाकरेंछेजोर

मालाण, ऐसाजरुंदाजिंजवा….

तेलकटोरोंकांगचीनेडाबरभरियातेल;

चोटोंगुंथ्योचोवटोनेजाणेवासुकीनागलटकेल

मालाण, ऐसाजरुंदाजिंजवा…

(Western Region)

 

गुजरातीलोकगीत

दुहो

हे…काठियावाड़माकोकदी, तूभूलोपड़माराभगवान l

ताराएवाकरूसन्मान, तारुस्वर्गभुलावुशामला ll

छंद

हे…अषाढ़उचारं, मेघमल्हारम, बनीबहारमजलधारम;

दादुरदकारम, मयूरपुकाराम, तदितातारम, विस्तारम l

नालहीसभारं, प्यासअपारं, नन्दकुमारंनिरख्यारी;

कहेराधेप्यारीमैबलिहारी, गोकुलआवोगिरिधारी ll

लोकगीत

हे…रंगलोजाम्योकालिंदीनेघाट;

छोगालातारा, ओरेछबीलातारा, ओरेरंगीलातारा

रंगभेरूजुवेतारीवाटरंगलो…हे…रंगलो…

हे…रंगरसियातारोरासड़ोमांडीनेगामनेछेवालेबेठा;

गोकुलनीगोपिओएतारेसाटुथईकामबधामेल्याहेठा;

तानेबोलावेजसोदामात…छोगालातारा…

हे…हालहालहालवहीजायरातवातमाने

पाछूपड़शेप्रभात…छोगालातारा…

 

GROUP 2-भोजपुरीगीत

पूर्वीबयरियाउड़ाबेलाअचरवा

किउठीआवेमनमेंहिलोर

धनिरेअचरवाकि, धनिरेअचरवाकि

………………………….गोखामेंरोकेमारे

किलालेलालेसुगनाकेठोर

किहायरामबांधलेपिरितियाकेडोर

हो………………….हो……………………

१ . नैनामेंलागेदारवाकजरवा ||२||

पूर्वीबयरियाउड़ाबेलाअचरवा

अंगवामेंतिरछीलागेचोट ||२||

होचला, होचला, होचला

खेतवाकिऔरजंहाझूमेचित्तचोर

बांधलेपिरितियाकेडोर

२ . लागेनहींपारपियाजर्मनकिरतिया

बारबरीजागदुनुजगीसाड़ीरतिया

कजरीबिहारवाकिओर ||२||

होचला, होचला, होचला

खेतवाकिऔरजंहाझूमेचित्तचोर

बंगालीगीत

बोनेरधारेतालेरेतालेनाचेरेभईनाचे

साँवतलेतलतालेरेतालेनाचे

१. लोम्बा -लोम्बाकालोचूल, खोपईगुजाबबोनोफूल

रूमझुमाझुमनाचेरेभईनाचे

साँवतलेतलतालेरेतालेनाचे

एकुटखौनीदुटूखौनी,बृष्टिपौडेनादिरतीरे

रूमझुमाझुमनाचेरेभईनाचे

साँवतलेतलतालेरेतालेनाचे

२.आकाशथेकेबृष्टिपौडेबोनेरधारेनोदिरतीरे

रूमझुमाझुमनाचेरेभईनाचे

साँवतलेतलतालेरेतालेनाचे.

लोकगीतझारखण्ड

झारखंडमुड़ेधुडामुड़ेमाथेकेसिन्दूर

भौजीदेखाहोकथेसुन्दरछोटानागपुर

बीरबीरसासिन्धुकन्हारइहेजनमस्थान

बिनोदबाबुझारखण्डराजेरकरेलानिर्माण

सोनाचंडीकोयलाहीराटोपईझरेफूल

भौजीदेखाहोकथेसुन्दरछोटानागपुर

झरझरझरनदीनालायपानीकलकलबहे

चारोतरफमहुआऔरमाडलकैसनबजे

सोनाचंडीकोयलाहीराटोपईझरेफूल

भौजीदेखाहोकथेसुन्दरछोटानागपुर.

राभाआसामीलोकगीत

धिनतानतीनाधिनतानतीनाधिनतानतीना

तिलईतिलईघुरीफुरेओलाहतेखामतिसोआली ||२||

बनोरेबनोरियादेखोतेधुनियादेखि

थामोकीथामोकीनाचेताईतिन्तोओजोली

तिलईतिलई……………………….

पोयालेरेरंगामोनी , ताईरेगालदुखोनी ||२||

बुकुतलोरीआभाढोलीकरेरंगोली

लजोतेलजोकीताईमिसिकीबहिरेचाई

दूटीनयनपाहिमेलीखामतिसोयाली

काखसपुतेतारेबुकुतपारेढोली

खामतिसोयाली

तिलईतिलई……………………….

 

बिहारलोकनृत्यगीत

तनभीजे ,मनभीजेअचरवाकि

झुकीझुकीबरसेहोबदरवाकि

झुकीझुकी……….

१ . आईदुवरवासंदेशवाजनाएँ

बैठीकोयलियामिलनगीतगाये

दादुरजो ……..ओ ……….

दादुरजीगएकजरीमल्हरियाकि

झुकीझुकी……………..

तनभीजे ,मनभीजेअचरवाकि

२ . आईबयरियाहोहमरेअंगनवा

कौनोदियाजालेहमरेससुरवा

भाईके ………….हो…….

भाईकेअंखियनसेटपकेदुलरवाकि

झुकीझुकी……………..

तनभीजे ,मनभीजेअचरवाकि

GROUP-3

बिहारीलोकगीत

अप्पनबिहारजैसेनंदनकेनैनवा

बीचेबीचेबहेला,गंगाकेधारवा|| अप्पन …||

उत्तरनेपालहैदक्षिणउडिसवा

पूरबबंगालपश्चिमउत्तरपरदेसवा|| बीचेबीचे ..||

महावीरबुद्धकेजनमस्थलवा

“बुद्धंशरणमगच्छामि

संघमशरणम्गच्छामि

धर्मंशरणम्गच्छामि”

महावीरबुद्धकेजनमस्थलवा

वैशालीबोधगयाहमारेतीरथवा||बीचेबीचे …||

पूर्वीलोकगीतकज़री

कैसेखेलनजइयोसावनमाकजरिया

बदरियाघिरआईननदी

१.इकतोसावनकीफुहार,दूजेपड़ेरेबौछार

तोरीभीगजैयेचटकचुनरिया|| बदरिया …..||

२.भाभीबोलतऐसीबोलीहमरेलागकलेजेगोली

कैसेबीतगईतुम्हरीउमरिया|| बदरिया …||

कितनोंडाबरफांसीहुईहेंकितनोगोलियनसेमरिहें

कितनेपीसतहुईहेंजेलमाचकरिया|| बदरिया …..||

गढ़वालीलोकगीत

बेरूपाकोबारामासाओनरेन्

काफेलपाकोचैतामेरीचैता

ओनरेन्काफेलपाकोचैतामेरीछैला

१.अल्मोड़ेकालालबाजारा

लालमटाकीसीटीमेरीछैला

हायहायमेरीछैला||बेरुपाको …||

२.नैनीतालेकीनैनादेवी

ओनरेन्पूजानप्यारामेरीचैता

ओनरेन्फूलचढौलेपातीमेरीछैला||बेरुपाको ..||

३.रुनझुनदिनएगे

ओनरेन्पूजानाप्यारामेरीछैला

हायहायमेरीछैलाहोहोमेरीछैला

हायहायमेरीचैताहोहोमेरीचैता||बेरुपाको||

मलयालमदेशभक्तिगीत

पुण्यभारतभूमिपुलकितपूजिताजननी

इतिहसंगलमंत्रम चोल्लुम सुरबिला निर्मला धरणी

तुयिलुनारू तुयिलुनुरु कलयुड़ेसंगम भूमि

कुरुत्तुवेछुपुतियोरूस्वप्नं निंडे

जयकोदियिल पारूम मूवर्ना कोडियिल

कोय्ट्टू मेदिचा सम्रिद्दीकलेललम निन्न अभिलाक्षंगल

विडारुम वसंत पुष्पन्गल————-पुण्य

ईविटे उत्तिछु पोन्न उशासंध्यकल

निन्नम्रिदुहसंगलउयारुमकिन्गिनीनदंगल

तालिरानियुन्नुकिनावुकलेल्लमपोंनोली

नालंगल उयरूमनिन्न   जयघोशंगल  ——

GROUP-4

मलयालम लोकगीत

 SOUTHERN REGION

निन्नेकंनन  एन्नेकल्लुम चांदम थोंनुम कुंजिपेंने

एन्नितेंठे निन्नेकेतान  एन्नुवारे वन्निल्लारुम

चेंदेंगिननिरामिलेलुमचेन्दामाराकंनिलेलुम

मुत्तिरगिमुदिएलेलुम  मुल्लामोत्तिन्पल्लिलेलुम  निन्नेकंनन

तन्गाम्पोले मनासुन्दल्लोतलिरुपोलेमिनुप्पुन्दालो

एन्नितेंठेनिन्नेकेत्तनईंनुवारेवन्निल्लारुम

कतिलानेल्थोदईल्लाकशुतालानेल्मालईल्ला

कयिलानेल्वालौमिल्लाकलिलानेल्कोलुसुमिल्ला

एनेकान्नान्वारुनोर्कूपोंनुम्वेनामपनावुम्वेनाम

पुरायानेल्मेंजताल्लापुरैद्वुम्बोदिचिल्ला

मन्नुम्नोक्कीपोंनुम्नोक्कीएन्नेकंननवन्निलेलुम

आनोरुतनआशातोनीएन्नेकेत्तनवरुमोरिक्कल

एल्लेलेंतानाल्लापेंनेअरिव्लुन्देएंकशियम

बिहारीलोकगीत

( पूर्बीभारत )

 भरबहमगगरी -३

 कतेदिनरामा, भरब हमगगरी -२

ढारीभरूँतोगगरिया   नडूबे,ढारीभरूँतो,

 ढारीभरूँतोगगरिया    नडूबे,निहुरी  भरूँतोहाय ,

भिजेलामोराचुनरी,कतदिनरामा —–

पातरकुइया,पतालबसेपानी, -2,इनराकेपेटवामें -२

 टूतिगयिलरस्सी .कते——–

धीरेचलूतोमोराबालकरोये,धीरेचलूतो,

 धीरेचलूतो मोराबालकरोये, झटके चंलूतोहाय

  झटके चंलूतो,छलकपड़ेगगरी,कते —– भरब —–

GROUP-5

छत्तीसगढ़ीलोकगीत 

ओहीमेरेतेंडालातेंडातेरहिवेन …..

पांचगांठरेडीडालेतेआवेन……..

पैरावोबिलेलालेतेआवेन…..

नैनामिलाकेजूहीमदरीक्वाकेतैंहासंगीबनाऊतोलाहो…..

हायरेसंगीबनावेमोसारे

एताना  ना ना ना …साएँसुपुरवैयाचलेरे

चिरैयाबोलेरे ……

लचकलचकचलेरेचाल…रसभरेतुमगुणगाल …..

एताना  ना ना ना …साएँसुपुरवैयाचलेरे

चिरैयाबोलेरे ….

खलखलखैयाभरतलैयापानीकरेआएलेलू .

धक्धक्मोरधरकेजिया

तोरबिनडरेलेलू ….

एताना  ना ना ना …साएँसुपुरवैयाचलेरे

चिरैयाबोलेरे ……

लचकलचकचलेरेचाल…रसभरेतुमगुणगाल …..

एताना  ना ना ना …साएँसुपुरवैयाचलेरे

चिरैयाबोलेरे ….

Advertisements

Your feedback.. comments..queries...suggestions are welcome....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s