LYRICS- DEMO SONGS BY PARTICIPANTS ISC FOR MUSIC TEACHERS 2013

DEMO LESSONS

Group-1

Pt. Jasraj”

हिन्दीदेशभक्तिगीत

भारतजनतनमनधनप्राणवंदिते;

भारतीयआनस्वाभिमानवंदिते;

भूमिगगनदिशादेशगानवंदिते;

जयस्वतंत्रते (२) स्वतंत्रते

श्रमिककृषकवैज्ञानिकशिल्पी,

कलामनीषीआओ

मुक्तह्रदयसेमीलोंसाथिओ, मुक्तकंठसेगाओ;

आओआओआओसबमिलगाओ

हेभारतदेशहमरा, हैसबभारतकेहम;

हैयहीहमारानारा, संगीसंगच्छ्त्वं;

हेचक्रध्वजयुगकेसूरज, चक्रध्वजयुगकेसूरज

जागोजागोजागोऔरजगाओ

आओआओआओसबमिलगाओ

जागृतजीवनकीबेला, प्रतिभाश्रमकासंगम;

हेकोईनहींअकेला, सहयोगीहरउध्यम;

हेभारतजयबोलोनिर्भय, भारतजयबोलोनिर्भय

निर्भयनिर्भयनिर्भयगगनगूँजाओ

आओआओआओसबमिलगाओ

श्रीमतीमालिनीसेलप्पा  ,के. वि.एन.ए. एल. बेंगलोर

बंगलोरसंभाग

पंजाबीलोकगीत

चरखामेरारंगलावीचसोनेदियामेखा;

वेमैतैनूयादकराँजदचरखेवालवेखा

चरखामेरा…

चरखेदेशीशेवीचदिसेतेरामुखवे;

वेखवेखमिटदीनइयो (अखियाँदीभुखवे- २)

सिनेवीचनेरडकदियां (२) ऐहचरखेंदियामेखा

वेमैतैनूयाद …

चरखामेरा…

दिनराततेरीयाँराहावेल्लमाराझांकीवे;

तेरेबिनअस्सीकी (मनाणीएवैसाखीवे -२)

सौसौपीरमनावा (२) नालेथाथामत्थाटेका

वेमैतैनूयाद …

चरखामेरा…

संगीतादेवी, के.वि.खम्मम

उत्तरप्रदेशलोकगीत

हरियालीआईगईआईगईबालियाँ;

छननछननछनछनछनछनबाजेपायलियाँ;

हरियाली…

सरसोंकेखेतवनमेंआनलगीबालियाँ;

पूरबकेझोकवनमेंडोलरहींडालियाँ;

सननसननसनसनसनसनभागेबदरियाँ

हरियाली…

दूरकहींढोलबाजेनाचेकिसनवाँ

खुशियोंकेसाजबाजेझूमेरेमनावाँ

कुहूकुहूकुहूकुहूकुहूकुहूबोलेकोयालियाँ

हरियाली…

कु.श्रद्धापाण्डेय, के.वि.कलपेट्टा

एर्नाकुलमसंभाग

राष्ट्रवंदना

राष्ट्रवंदनाहमकरें, करेंराष्ट्रसेप्यार;

पुनिमरेंपुनिजन्मले, भारतमेंहरबार;

मजहबधर्मोंसेबड़ा, भारतअपनादेश;

दानापानीएकहै, अलगअलगपरिवेश

अपनेधर्मकोश्रेष्टकह, लड़तेहैहमआप

मातृभूमिकेमाथपर, यहीबड़ाअभीशाप

ईशवंदनासीकरें, राष्ट्रवंदनाआप;

राष्ट्रभूमिकरतीसुखी, हरतीदुःखसंताप

श्रीगिरिधरगोपालशुक्ल, के.वि.ओट्टप्पालम

एर्नाकुलमसंभाग

देशभक्तिगीत

निसारेसानिसारेमरेसारेमपमरेसा

रेमपनीपमरेसासांनिपमरेसानिसा

जयजननीजयपुण्यधरा

अनुपमतेरीपरंपरा – २

१. सत्यअहिंसाकीज्योति

तूमानवताकीमूर्ति -२

ऋषियोंकीतूभुरुचिरा

आँचलतेराप्रेमभरा || जयजननी ||

निसारेसानिसारेसानिसारेमरेसानिसा

२.तेरीसुन्दरसरिताएं

गिरिगौरवकीमालाएं -२

तनमनतेराहराभरा

आँचलतेराप्रेमभरा || जयजननी ||

श्रीमतीशिल्पिदास

DEMO SONGS GROUP-2

भजन

नन्दकालालाबांसुरीवाला …

बुलाएमोहेगोकुलकिनगरी …

बृजकाउजालाकान्हानिराला….

बुलाए ………..

मोहेसूझेनकोईबहाना …कोईबहानासारेमारेगेंताना …

देरसेलाएकहेभरकिगगरी …..

बुलाए…………

रतकोजाऊतोडरमोहेलगे….डरमोहेलागेजगसाराजागे…..

दिनमेंजाऊदेखूँसारीनगरी

बुलाए…………

तुमहीबताओमैंकिसविधिआउँ….किसविधिआउँकान्हाप्रीतनिभाऊ ..

बुलाए ………………

“स्वाति “

भजन

जमुनाकेतटपररसराचावे

श्यामलनन्दलाला ………….

नटखटनन्दकिशोरा,मोहनमाखनचोरा………

मनमधुकरहैगोपीमनोहरगिरिधरगोपाल.. ……….

श्यामलनन्दलाला ………….

नटवरनागरहैचितचोरा……

यशोदावालानन्दकिशोरा …….

राधामाधवगोपीवल्लभ ……

मुरलीधरवाला ……….

श्यामलनन्दलाला ………….

“स्वाति”

सन्देशगीत

गीतख़ुशीकेगुनगुनातेबढ़तेजाएँहम…

मुस्कुरानेकीकलासबकोसिखलाएहम ….

रुकजातेथककरराहोँमें, वोपीछेरहजातेहै …..

लगातारचलतेरहतेजो,वहीसफलहोपतेहैं……..

थकेबिनाचलतेरहनेकीबातबताएहम ……..

गीतख़ुशीकेगुनगुनातेबढ़तेजाएँहम…

भगतशिवाराणालक्ष्मीकी , परंपरायेबलिदानी ……

ज्ञानेश्वरकाज्ञानतुकानानककीअमृतसीवाणी…..

देशभक्तज्ञानीबनानेकीराहदिखाएहम…..

गीतख़ुशीकेगुनगुनातेबढ़तेजाएँहम…

रामानुजजगदीशरमनने,अनगिनअविष्कारकिये….

अथकपरिश्रमकेमाताके,सबसपनेसाकारकिये…

अलखजगाकरविश्वगुरुफिरसेकहलाएहम ……

गीतख़ुशीकेगुनगुनातेबढ़तेजाएँहम…

“संतोषके.पुरी “

अभिनयगीत

पिपिपिपि …….डरराराराम

छोटेछोटेबच्चेहम ||२||

झगडाकभीनकरतेहम

रोजसमयपरसोतेहम ……..

सुबहजल्दीउठतेहम

पिपिपि ……    .डरराराराम||२||

मनसेहमसबकमकरेबड़ोकाहमसम्मानकरे ||२||

खुलीहुईमुस्कानसेजगकेदिलपरराजकरे

पिपिपिपि ………..डरराराराम

दिनपरदिनबढ़तेजाये

ऊँचेऊँचेचढ़तेजाये

रूनाथकनाक्याहोताहै

हँसतेहँसतेसबपढ़जाये

डरेकिसीसेकभीनहम

छोटेछोटेबच्चेहम ||२||

BY : SNEHANSHU CHATTERJEE

स्वागतगीत

अभिनन्दनअभिनन्दनअभिनन्दनसबकाकरतेहम

अंजुलीमेंअछयस्नेहलिएप्राणोंकादेआनंदचरम,आनंदचरम,आनंदचरम

१. गीतोंकप्राणपुकारउठेहमहैंहमसेपहचानकरो

इसमेजीवनकासारभराइसकेलयलयमेंसुखकाश्रम

अभिनन्दन ………..

२. उत्सुकपलकेकौतुहलमेंहेश्रीमानतुमप्रगटहुए

लेसम्बलआजतुम्हाराहमभूलेबिसरेजीवनकेगम

अभिनन्दन ……….

नीलेशकुमारसोनी

 

 

प्रेरणागीत

धिन्नाधिनधिनधिन्नारा ,धिन्नाधिनधिनधिन्नारा

धिन्नाधिनधिनधिनधिन्नारा ,तदीमतननतारेतननोमतननोम

धीरेधीरेबढ़रहेकदम,मंजिलोंकोढूँढतेहुए

बादलोंकोचूमतेहुए -धिनधिनना || धीरेधीरे …..||

१.दूरबड़ीदूरतेरीमंजिलकातटहैबड़ीदूर

चूरघटाचूरकालीबदरीनशेमेंहैचूर

बिजलीमेरादीपचाँदमेरामीतहै

फलकपरलिखाहुआदिखेतेरीजीतहै

रातढलजाएगीसुबहमेंबदलजाएगी

राहीनाठोकरोंकागमधिनधिनना ||धीरेधीरे ….||

२.गगन ,नीलागगन ,गोदमेंजमीपेआगिरागगन

पवनचंचलपवन ,मस्तियोंमेंझूमीजारहीपवन

बादलोंकीछांवमेंमीतमेरेगाँवमें

आकेतोड़दूंगाअपनादमधिनधिनना ||धीरेधीरे …..||

श्रीमतीमीनासक्सेना

स्वागतगीत

आ ..आ … आ..आ …

स्वागतमशुभस्वागतम ,अथस्वागतमशुभस्वागतम (२)

आनंदमंगलमंगलम (२) नितप्रियंभारतभारतं (२)

स्वागतमशुभस्वागतम ,अथस्वागतमशुभस्वागतम (२)

सागपधनिधपगपध…,गपधनिसंनिसं

धनिसं, पधनी, पगसा |

नित्यनिरंतरतानवतामानवतासमताममता (२)

सारथीसाथमनोरथका ,जोअनिवारनहींथमता (२)

संकल्पअविजितअभिमतं (२)

आनंदमंगलमंगलम (२) नितप्रियंभारतभारतं (२)

स्वागतमशुभस्वागतम ,अथस्वागतमशुभस्वागतम (२)

सागपधनिधपगपध…,गपधनिसंनिसंधनिसं, पधनी, पगसा |

कुसुमितनईकामनाएँ ,सुरभितनईसाधनाएँ (२)

मैत्रीमातक्रीडांगनमें,प्रमुदितबंधुभावनाएँ (२)

शाश्र्वतसुविकसितइतिशुभम(२)

आनंदमंगलमंगलम (२) नितप्रियंभारतभारतं (२)

स्वागतमशुभस्वागतम ,अथस्वागतमशुभस्वागतम (२)

प्रेमनारायण

DEMO SONGS GROUP-3

लोकगीत

जाकेखेतोंमेंधान……

खेतोंमेंदीपजलेहोवेहरियाली…..

धरतीकिकिसान ….कटेकटजावोधान……

जाकेखेतोंमेंधान……

छोटासाखेतमोरीछोटीमडैया……

रजाकिरानीतेरीलेलूँबलैया…….

जाकेखेतोंमेंधान……

नीचेहरीधरती….ऊपरनीलाआसमान …

नदियाकिनारेचालो… काटआयेधान…..

जाकेखेतोंमेंधान……

”प्रियंकाशर्मा”

देशभक्ति

वन्देमातरम -४

होजाओतैयारसाथियों ,होजाओतैयार

अर्पितकरदोतनमनधन ,मांगरहाबलिदानवतन …

अगरदेशकेकामनआएतोजीवनबेकार ….

तोजीवनबेकारसाथियोंतोजीवनबेकार…..

होजाओ…………………

सोचनेकासमयगया ,उठोलिखोइतिहासनया ….

वंशीफेंकोऔरउठालोहाथोमेंतलवार ……

होजाओ………………….

गूंजउठेधरतीअम्बरऔरउठालोऊँचास्वर …..

कोटिकोटिकंठोसेगूंजेभारतकीजयकार

होजाओतैयार……….

तूफानीगतिरुकेनहीं, शीशकटेपरझुकेनहीं…..

उठेहुएमाथेकेसम्मुखठहरनपातीहार ….

होजाओतैयारसाथियों ……..

“सीमारानी”

चन्दनहैइसदेशकीमाटी….

चन्दनहैइसदेशकीमाटी….

तपोभूमिहरग्रामहै….

हरबालादेवीकीप्रतिमा ,बच्चाबच्चारामहै….

हरशरीरमंदिरसापावन,हरमानवउपकारीहै……

जहाँसिंहबनगएखिलौने ,गायजहाँमाँप्यारीहै….

जहाँसबेराशंखबजाता,लोरीगातीशामहै….

हरबालादेवीकीप्रतिमा ,बच्चाबच्चारामहै….

जहाँकर्मसेभाग्यबदलता ,समनिष्ठांकल्याणीहै……

त्यागऔरतपकीगाथाए,गातीकवीकीवाणीहै…….

ज्ञानजहाँकागंगाजलसा,निर्मलअभिरामहै…….

हरबालादेवीकीप्रतिमा ,बच्चाबच्चारामहै….

जिसकेसैनिकसमरभूमिसे ,गयाकरतेगीताहै….

जहाँखेतमेंहलकेनीचेखेलाकरतीसीताजीवनकाआदर्शजहाँपर ,परमेश्वरधामहै ……                                                .

“अनूपकुमार”

 

DEMO SONGS GROUP-4

प्रेरणागीत

आओवतनकीशानबने….

इसदेशकाहमसम्मानकरें  …..

करदिखलाएहमकुछजिससे ……

भारतकाअभिमानबने …………

आओवतनकीशानबने….

निर्धनऔरदुखीदूरकरके…

अंधियारीकोस्वर्गकरके …..

सेवाधर्मनिभाएहमभारतकीपहचानबने…….

आओवतनकीशानबने….

शिक्षाकातबमोलमिले…..

बंजरमेंभीजबफूलखिले…..

जनहितमेंअपनासुखसमझे….

भारतकास्वभिमानबने…..

आओवतनकीशानबने….

पथमेंपर्वतजैसेहो…..

तबकर्मअनोखेवैसेहो……

साराजगतुझकोअपनाए

देशकेलिएमुस्कानबनो…..

आओवतनकीशानबने….

“मीनानाग”

देशभक्तिगीत

हेआईआ ,होआईआ ,हेआईआ ,लालाला

ज़िन्दगीकोहमनेजियाहै ,जियाहै

हौसलादिलमेंहमनेलियाहै ,लियाहै

१. आंधियांलाखआयेंचाहेतूफ़ानआये

हमडरेंगेकभीनहमरुकेंगेकभीन

वादाखुदसेयेहमनेकियाहैकियाहै

२.शानअपनेवतनकीहमनहींजानेदेंगे

जानदेकेहमअपनीइसकीरक्षाकरेंगे

सरपेहमनेकफ़नकोलियाहैलियाहै

श्रीमृत्युंजयउपाध्याय

स्वागतगीत

आहाहाआहाहा

स्वागतहैआपकामहफ़िलमेंहमारे

रोशनहैआपहीसेइसदिलकेनज़ारे

१.प्यासीयेनिगाहेंढूंढेंआपहीको

उम्मीदकीहरसाँसेंपूछेंआपहीको

आयेजोआपतोजलउठेदीपसारे ||स्वागतहै ||

२.राहोंमेंआपकीफूलोंकोसजाया

खिदमतमेंआपकीगुलशनगुलशनकोबुलाया

खिलउठायेचमनआपजबयूँपधारे || स्वागतहै ||

श्रीमृत्युंजयउपाध्याय

मलयालमगीत

जननीजननीभरताजननीजनाकोदिकलुड़ेजननी

जननीजननीजननीभरताजननी

जीवनुतुल्यंस्नेहिकुंनुपावनाचरितेनिन्ने

जनिछुजंगलकलिचुवालार्नुजननीनिनतिरुमदियिल

जयजयजयपाडीनामिचिदुन्नुजयतेवरदेनिन्ने (जननी)

जयजयजयपाडीनामिचिदुन्नुजयतेवरदेनिन्ने (जननी)

आवेशातींगितन्जलिउमयिवरुन्नुजंगल

अबिमनातींमुवार्नाकोदीयंथीवरुन्नुजंजाल

जयजयजयपाडीनामिचिदुन्नुजयतेवरदेनिन्ने (जननी)

एन.वी.ज्योति

 

 

 

DEMO SONGS    GROUP-5

प्रयाणगीत

हिंदकेबहादुरों ,वक़्तकीपुकारहै

बढ़नाहैबढ़नाहैआगेसबसेबढ़नाहै ||

१.भूलजाओप्रान्तभाषारंगभेदभावको

एकताकीमालासेसजाओहिंदभूमिको

रुकेंगेनहींझुकेंगेनहीं

येकारवांहमाराहैकदमकदमबढ़ानाहै || हिंदकेबहादुरों ||

२.दिलोंमेंजलतीआगहैहथेलियोंमेंजानहै

हौसलेबुलंदहैंगगनचूमनेवालेहैं

आंधियांघिरेंयाबिजलियाँगिरें

हनुमानसीछलांगलेकेतीरबनकेचलनाहै ||हिंदकेबहादुरों ||

श्रीएसएलगिरी

संबलपुरी

झिंगराडंगरझिकारीमेले

दुईपहरियाबेलेरे

डोकीचलेपोंझेलबजेडोंगरतोलेतोले

१ .लालजरजरफलसाफुल ,सिंदूरमितालदिशेरे

झुम्पाझुम्पाकुरेफूलमुक्ताबगिरहँसे

डाहिकेडाहीकुइलीरानी

गीतगाईगाईझुलेरे ||_ _ _ ||

२.महकीजौकेमहुलफूलमनकेनिशाघरेरे

मारिनौछेझाऊसुरलामनधक्धक्करे

इनताबेलेसांगरजुलीमनतासुजिबुलेरे ||                                                                                                                         श्रीएसएलगिरी

स्वागतगीत

निनिसासानिनिसासानिनिसासा -२

निरेगमप- म- रेगरे- नि – सा- २

आपकेस्वागतको ,आपकेस्वागतको

कोयलपुकारे ,कूकेपुकारे ,आयेशुभघड़ियाँ

निनिसासा …….२

१.सच्चेमनसेइनकमलोंकोहम

आपकोअर्पणकरतेहैं

गीतयेगानेको ,कोयलपुकारें || आयेशुभघड़ियाँ ||

२.हैधन्यभाग्यहमसबके

येसुन्दरदर्शनपाए

गीतयेगानेको …..२

कोयलपुकारेकूकेपुकारे ||आयेशुभघड़ियाँ ||

श्रीमतिप्रियदर्शिनीनन्द

 

Advertisements

Your feedback.. comments..queries...suggestions are welcome....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s